Davčno pravo


V povezavi davčnim pravom in z računovodenjem vam pomagamo že na začetku poslovanja postaviti temelje, ki omogočajo poslovanje znotraj zakonodajnih okvirov in prinašajo prihranke, ki jih lahko namenite nadaljnjemu razvoju in s tem večji konkurenčnosti podjetja.

Davčno načrtovanje
Vključuje zadeve kot so:
 • izbira statustno-pravne oblike pri ustanavljanju dejavnosti;
 • izbira načina ugotavljanje davčne osnove (dejanski ali normirani odhodki);
 • izbira optimalnih računovodskih usmeritev (vrednotenje sredstev, obračunavanje proizvodnje, oblikovanje popravkov vrednosti ...);
 • pravočasno načrtovanje davčnih posledic pri prenehanju poslovanja.
Davčna optimizacija
Upošteva vse najugodnejše davčne rešitve, kot so:
 • določitev možnih davčnih olajšav pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (olajšava za investiranje, olajšava za zaposlovanje invalidov, olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj ...);
 • določitev možnih davčnih olajšav pri obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (olajšava za investiranje, olajšava za zaposlovanje invalidov, olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj ...);
 • izbira optimalnih računovodskih usmeritev, ki vplivajo na davčno osnovo;
 • davčno svetovanje v zvezi z zagotavljanjem bonitet: uporabo službenih osebnih vozil, zagotavljanje posojil zaposlencem, uporaba službenih mobitelov in drugih sredstev v naravi ali denarju;
 • določitev možnih osebnih in posebnih olajšav pri obračunavanju plač in drugih dohodkov in optimalna razporeditev med družinske člane (olajšave za vzdrževane družinske člane, olajšava za invalide, olajšave za samozaposlene v kulturi, novinarje, športnike ...).
Preventivni davčni pregledi
Odkrivajo nastale napake, omogočijo odpravo napak in s tem preprečijo nastanek gospodarske škode.
V to področje med drugim spadajo:
 • preventivni pregledi davčnih obračunov iz preteklih obdobij (davek na dodano vrednost, davek od dohodkov pravnih oseb, obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ...);
 • preventivni pregledi in svetovanje glede davčne obravnave posamičnih poslov (nakup in prodaja nepremičnin, prevrednotenje terjatev, prevrednotenje zalog, oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev, oddelitve in združitve, prevrednotenje finančnih naložb ...);
 • preventivni pregledi in svetovanje na področju obračuna plač (obračunavanje davkov in prispevkov, uveljavljanje osebnih in posebnih olajšav, obračunavanje povračil stroškov pri opravljanju dela, obračun plač napotenih delavcev, obračunavanje bonitet in drugih ugodnosti ...);
 • preventivni pregledi in svetovanje na področju obračuna drugih dohodkov (avtorski honorarji, podjemne pogodbe, študentsko delo, kratkotrajna brezplačna pomoč, osebno dopolnilno delo, začasno in občasno delo upokojencev ...);
 • drugi preventivni pregledi in svetovanja (štipendije, donacije, dotacije, poslovne škode ...).

Nudimo vam:

 • Pripravo mnenj o obdavčitvi z davkom na dodano vrednost, davkom od dohodkov pravnih oseb, dohodnino in drugimi davki.
 • Pripravo mnenj o obdavčitvi z davkom na dodano vrednost, davkom od dohodka pravnih oseb, dohodnino in drugimi davki.
 • Osebna svetovanja na temo obdavčitve fizičnih in pravnih oseb.
 • Preventivni davčni pregledi:
  • preverimo pravilnost in zakonitost izvajanja davčne zakonodaje v vaših poslovnih knjigah ter v računovodskih in davčnih poročilih;
  • pripravimo poročilo o odkritih napakah oziroma davčnih tveganjih;
  • priporočamo ukrepe za odpravo ugotovljenih napak;
  • pripravimo vas na obisk davčnih inšpektorjev.