Insolvenčni postopki


Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali dlje časa plačilno nesposobni.

Insolvenčni postopki so bili v slovenskem pravu urejeni predvsem v Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ter Zakonu o gospodarskih družbah. Po novem pa je področje urejeno predvsem z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Novi zakon podobno kot primerljiva zakonodaja ureja tudi osebni stečaj in stečaj zapuščine.

Določena vprašanja, vezana na insolvenčne postopke, so urejena tudi v Zakonu o delovnih razmerjih, Slovenskih računovodskih standardih, davčnih predpisih in podobno.

Insolvečni postopki po slovenskem pravu so: stečajni postopek, prisilna poravnava in likvidacija.

Pomagamo vam:

  • pripraviti dokumentacijo za prijavo terjatev v insolvenčnih postopkih,
  • urediti poslovne knjige na dan pred pričetkom insolventnega postopka,
  • pripraviti poročila stečajnemu upravitelju,
  • pripraviti otvoritvena stanja na dan začetka insolventnega postopka in opravljati računovodske storitve v insolventnem postopku.